បាន​ការ​ពារ: ការពិភាក្សាសម្រាប់សមាជិកមូលនិធិខ្សែភាពយន្ត

ស្តង់ដារ

មាតិកា​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ដោយ​ពាក្យ​សម្ងាត់។ ដើម្បី​មើល​វា សូម​បញ្ចូល​ពាក្យ​សម្ងាត់​នៅ​ខាង​ក្រោម៖

Advertisements

About បញ្ញា

ចែករំលែកជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ពីភពលោក

ប្រកាសនេះបានត្រូវការពារ ដោយពាក្យសំងាត់។ បញ្ចូលពាក្យសំងាត់ ដើម្បីមើលវិចារ។